Pracownia architektury krajobrazu

 Zawód technik architektury krajobrazu daje absolwentom wiedzę i umiejętność rozpoznawania kierunków historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu. Dzięki umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną oraz poprzez własną kreatywność absolwent tego kierunku potrafi wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej i parkowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych. Potrafi również projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
- wyobraźnia przestrzenna,
- zamiłowanie przyrodnicze,
- uzdolnienie plastyczne (niemniej jednak w wypadku, gdy predyspozycje te nie ujawniły się w pełni w gimnazjum, w naszej szkole można je rozwinąć lub ?pobudzić?, bo najistotniejsze jest autentyczne zainteresowanie zawodem),
- cierpliwość, systematyczność i dokładność,
- poczucie odpowiedzialności,
- komunikatywność i zdolności organizacyjne.

Architekt krajobrazu to zawód bardzo ciekawy, dobrze płatny i pozwalający na samorealizację szczególnie dla osób doceniających piękno naturalnego środowiska. Współczesny człowiek, często pochłonięty pracą, szczególnie potrzebuje i poszukuje zadbanego i estetycznego miejsca na relaks i odpoczynek, ale nie koniecznie ma czas na jego projektowanie, a przede wszystkim na pielęgnację.

 

Absolwent tego kierunku jest przygotowywany do wykonywania, między innymi, zadań zawodowych z zakresu:
-projektowania, urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury,
-projektowania elementów krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
-konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
-organizowania prac związanych z budową obiektów małej architektury krajobrazu,
-sporządzania kosztorysów, prowadzenia uproszczonej rachunkowości oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

 

Młodzież nabywa także umiejętności pozwalające:
-posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń,
-rozpoznawać i dobierać rośliny ozdobne z uwzględnieniem ich właściwości biologicznych, wymagań środowiskowych i wartości użytkowych,
-wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu,
-określać właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów,
-określać zasady zakładania i kształtowania zadrzewień,
-wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
-projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz,
-wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe,
-stosować przepisy prawa w zakresie planowania przestrzennego,
-prowadzić działalność gospodarczą.


Uczeń, który ukończy kierunek Architektura Krajobrazu jest zdolny do prowadzenia własnej firmy zakładającej tereny zieleni, a także może podjąć studia wyższe.

Gdzie może pracować Technik Architektury Krajobrazu?

 

- jednostki opracowujące projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;

- jednostki realizacyjne i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu;

- jednostki administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni);

- placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;

- właściciele obiektów krajobrazowych;

- szkółki drzew, krzewów i roślin ozdobnych;


 


 

 Pracownia roslin ozdobnych


 Praconia projektowania obiektów


Gazetki tematyczne


 Nasz magazyn