O szkole

 

Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach bywa nadal kojarzony z nieistniejącym już od kilku lat POM - em. Obecna szkoła to jednak tylko wspomnienie szkoły przyzakładowej. Dzisiejszy Zespół Szkół kształci w takich zawodach jak: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej - mechanik ? operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Kształcenie w technikum kończy się egzaminem maturalnym, którego zdawalność kształtuje się w granicach 85%. Drugim wskaźnikiem świadczącym o jakości nauczania jest egzamin zawodowy, który w technikum zdawany jest na poziomie 90% , a w szkole zawodowej w 95 %. Powyższe dane świadczą, że jesteśmy szkołą, która kształci dobrych fachowców i potencjalnych studentów.

W ostatnim czasie szkoła zmieniła i nadal zmienia swoje oblicze. Ciągłe doposażanie w pomoce dydaktyczne daje młodzieży możliwość właściwego rozwoju i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. W ostatnim czasie warsztaty szkolne wzbogaciły się o kolejne urządzenie, tzw. ?szarpaki? do badania luzów zawieszenia w samochodach, co zakończyło proces tworzenia stacji diagnostycznej samochodów, przystosowanej do celów dydaktycznych. Pracownie szkolne są również bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt typu: tablica interaktywna, rzutniki multimedialne w każdej sali lekcyjnej, komputery ze stałym łączem internetowym. Na terenie szkoły i internatu działa sieć bezprzewodowa.

Rok 2011 na zawsze będzie znamienny w historii szkoły, gdyż wśród uczniów pojawiły się po raz pierwszy dziewczęta, zasilając klasę Technikum Hotelarskiego. Nowy kierunek kształcenia wymagał stworzenia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Dlatego w 2012 roku powstały nowe pracownie dla zawodu technik hotelarstwa ? pracownia obsługi konsumenta i recepcja hotelowa. Od września 2013r. kształcimy także w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy naszym uczniom różnego rodzaju formy aktywności, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Są to między innymi: honorowe krwiodawstwo, szkolny zespół muzyczny, szkolny klub sportowy, akcje charytatywne (typu: ?Szlachetna paczka?, pomoc powodzianom z Wilkowa, ?Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Słodki Mikołaj itp.), zawody sportowe, w których uczniowie zajmują wysokie miejsca na szczeblu wojewódzkim. Szkoła ściśle współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami, m. in. z Domem Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, Kołem Łowieckim, Ośrodkiem ?Brama Grodzka - Teatr NN?.

Wychowankowie Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach odnoszą także sukcesy w konkursach i olimpiadach. Na szczególną uwagę zasługuje zajęcie I miejsca w Polsce przez naszego ucznia w Olimpiadzie Techniki Samochodowej oraz III miejsca drużynowo w tejże olimpiadzie. Sukcesem zakończył się również udział naszych uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, gdzie jako laureaci otrzymali indeksy wybranej wyższej uczelni technicznej.

Za szczególne osiągnięcia w nauce uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów i Starosty Powiatu Lubelskiego.